Các bài về: Mệnh Mộc

Mệnh Mộc khắc mệnh gì?

Mệnh Mộc khắc mệnh Thổ Quan hệ tương khắc trong ngũ hành: người mệnh Mộc khắc người mệnh Thổ như hình tượng cây mọc trên đất. Còn phần bị khắc là mệnh Mộc bị mệnh Kim khắc. Tương quan Mộc khắc Thổ Quy luật …